Privatlivspolitik
for patienter

Version 15. april 2024

I denne privatlivspolitik
beskrives, hvordan Marselislægerne, Evald Krogs Gade 15, 1.sal.  CVR 36141611 behandler og videregiver dine
personoplysninger.

I forbindelse med vores samtale,
undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og
behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

1.               
Typer af oplysninger og formål

Vi kan indsamle og behandle
følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for
netop dig):

Kategorier af registrerede
personer og kategorierne af personoplysninger
Kategori af registrerede:
Patienter
Særlige kategorier af personoplysninger:
 
☒ Race eller etnisk oprindelse
☐ Politisk overbevisning
☒ Religiøs overbevisning
☐ Filosofisk overbevisning
☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
☒ Helbredsoplysninger
Ved helbredsoplysninger
forstås:
Journaloplysninger vedr.
diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar,
tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger, øvrige
helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e-
og videokonsultationer, m.v.
☒ Seksuelle forhold eller orientering
☐ Genetiske data eller biometriske data
til brug for identifikation
☒ Oplysninger om strafbare forhold
 
☒  Almindelige kategorier af personoplysninger:
Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse,
telefonnr., fødselsdato og herudover CPR-nummer, køn, familierelationer og
sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse.
 

Vi behandler dine
personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af
  dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for
  myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre
  sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder
  modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem
  sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til
  diagnostik
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af
  recepter
 • Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske
  kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og
  administration 
 • Rekvisition af laboratorieprøver til
  sygehuslaboratorier
 • Administrationsformål, herunder ved
  kliniklukning, afregningsformål og indberetninger
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til
  gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
  databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse
  af basale principper for behandling af personoplysninger
 • Iværksættelse
  og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
  herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
  oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
  af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
  computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse
  af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
  myndigheder
 • Håndtering
  af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering
  af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering
  af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig
  forskning

2.               
Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi
personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved
opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

3.               
Frivillighed

Når vi indsamler
personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du
er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af
ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere
eller behandle dig.

Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen
forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er
baseret på samtykke.

4.               
Det juridiske grundlag for indsamling og
behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for at
indsamle og behandle dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling
  indsamles og behandles almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige
  kategorier af personoplysninger indsamles og behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens
  artikel 9(2)(b), (c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en
  række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør
  af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).
 • Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis,
  hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan
  fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i
  din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a

5.               
Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive
videregivet og delt med følgende modtagerne.

 • Andre sundhedspersoner, f.eks.:
  • Ved
   henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner,
   hvortil henvisningen er sendt
  • Ved
   indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til
   sygehuslaboratorierne
 • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
  hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse
  med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives
  oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved deltagelse i forskningsprojekter eller
  kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere i
  forskningsprojektet
 • I andre tilfælde kan personoplysninger
  videregives til pårørende eller forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine
personoplysninger er følgende:

 • Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive
  dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter
  behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf.
  databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er
  nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og
  videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de
  tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre
  sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre
  sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1,
  jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a).
 • Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske
  patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til
  kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art.
  9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af
  et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Offentlige myndigheder: Vi kan videregive
  personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen,
  Styrelsen for Patientsikkerhed, politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en
  specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art.
  6(1)(c)
 • Regionale afregningskontorer: Oplysninger
  til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf.
  sundhedslovens § 6
 • Fælles Medicin Kort: Medicinordinationer
  på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter reglerne
  i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
  lægemidler særligt kap. 3, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og
  art. 6(1)(c)
 • Øvrigt:
  • Dine
   personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
   forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf.
   databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  • Dine
   personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående
   samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf.
   databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger
   videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens §
   45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

6.               
Overførsel af personoplysninger til
databehandlere

Dine personoplysninger behandles
og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som
opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er
p.t.:

 • CGM Compugroup Medical (XMO-journalsystem)
 • KiAP (Digitale Forløbsplaner)
 • SynLab, WebReg og WebPatient (bestilling af
  blodprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Dine personoplysninger vil også
blive behandlet af vores databehandleres underdatabehandlere, f.eks. PLSP A/S,
der blandt andet behandler personoplysninger i forbindelse med
videokonsultationer.

7.               
Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om
dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har
dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare
patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen.
Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller
erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er
endeligt afsluttet.

8.               
Dine rettigheder

Du har ifølge
databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at
oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige
tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet
oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt
ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom
på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for
praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der
bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages
rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en
klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

9.               
Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:

Marselislægerne: 86148686. CVR
36141611

Evald Krogs Gade 15, 1.sal, 8000
Aarhus C, Danmark

Dato: 15. april 2024